وضعیت شبکه نام یکتا

شبکه نام یکتا رویال وب به صورت لحظه ای کنترل می شود تا از دسترسی مداوم به سایت ها و سامانه های اینترنتی به صورت بین المللی و داخلی اطمینان حاصل شود. شما می توانید به صورت لحظه ای دسترسی به شبکه نام یکتا را به همراه جزئیات مشاهده کنید.

نام رویال اینترنت ملی
سرویس شماره 1

 ir1.royalwebdns.ir

نام رویال اینترنت ملی
سرویس شماره 2

 ir2.royalwebdns.ir

نام رویال بین المللی
سرویس شماره 1

 de1.royalwebdns.ir

نام رویال بین المللی
سرویس شماره 2

 de2.royalwebdns.ir

نام رویال بین المللی
سرویس شماره 1

 at1.royalwebdns.ir